Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Tượng Bổn sư Thích Ca mâu Ni bằng gỗ mít ta

Tượng Bổn sư Thích Ca mâu Ni bằng gỗ mít ta

Tượng Bổn sư Thích Ca mâu Ni bằng gỗ mít ta

Tượng Bổn sư Thích Ca mâu Ni bằng gỗ mít ta

Tượng Bổn sư Thích Ca mâu Ni sơn son thếp vàng